Rzecznik Praw Dziecka


Ważne linki

Rzecznicy Praw Dziecka w świecie

Instytucje w Polsce

Instytucje, programy i sieci międzynarodowe

Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci"

Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz

Dziecko w rozwodzie - poradnik dla rodziców

Kiedy rodzic porwał dziecko – podstawowe informacje prawne

Karta żałoby młodego człowieka

Wakacyjny poradnik pacjenta

Bądźmy Razem Bezpieczni

Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności

 

 

Interwencja

NAUCZYCIELE NIE SĄ BEZKARNI

Odnotowuje się kolejne efekty podjętych działań przez Rzecznika Praw Dziecka, skierowanych na zapobieganie przestępstwom bicia dzieci oraz ponoszenie odpowiedzialności przez osoby stosujące przemoc względem małoletnich.

Prokurator Rejonowy w O. postawił Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w W. zarzut, że będąc funkcjonariuszem publicznym, pełniąc funkcje dyrektora szkoły, przekroczył swoje uprawnienia, w ten sposób, że wykraczając poza zakres statutowo powierzonych zadań nadzoru pedagogicznego oraz opieki nad uczniami, w związku z prowadzonymi zajęciami szkolnymi, m.in. wielokrotnie uderzał otwartą dłonią a także pięścią, książką i dziennikiem w twarz małoletnich, czym działał na szkodę ich interesu, tj. o czyn z art. 231§ 1 kk z zb. z art. 217 § 1 kk w zw. z art. 11§ 2 kk. Wobec podejrzanego zastosowano również środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz zawieszenia w czynnościach służbowych – pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły i zawieszenia w wykonywaniu zawodu nauczyciela.

Rzecznik Praw Dziecka, w ubiegłym roku, w wystąpieniu do Prokuratora Generalnego zwrócił uwagę na problem naruszania nietykalności cielesnej uczniów przez nauczycieli oraz praktykę umarzania tych postępowań z uwagi na brak interesu społecznego do ścigania tego typu przestępstw. Prokurator Generalny podzielił stanowisko Rzecznika, że każda krzywda wyrządzona dziecku jest problemem społecznym i zwrócił się do podległych prokuratorów o wnikliwą analizę każdego przypadku i dokonywanie właściwej oceny, co do interesu społecznego w objęciu ściganiem przestępstw prywatnoskargowych. Zlecił również zwierzchnią kontrolę i działania nadzorczo – służbowe w stosunku do postępowań o naruszenie nietykalności małoletnich w szkołach i przedszkolach.

Rzecznik Praw Dziecka ma jednak nadal wiele zastrzeżeń do funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnych dla Nauczycieli, które prowadząc postepowania wobec nauczycieli, w związku z naruszeniem praw i dobra dziecka, podejmują decyzje o uniewinnieniu nauczyciela, pomimo stwierdzenia przez organy ścigania faktu stosowania przez niego przemocy fizycznej lub wymierzają najniższą karę przewidzianą w katalogu sankcji (nagana z ostrzeżeniem).

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prokuratora Generalnego

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej

Data publikacji:2013-04-19
Liczba wywołań: 988