Federacja Inicjatyw Oświatowych

e-mail  cio@sm.pl,  www.fio.interklasa.pl;  biuletyn Mała Szkoła www.malaszkola.z.pl

ul. Kozietulskiego 21, 01-571 Warszawa,  tel/faks (+22) 839-68-19,  e-mail cio@sm.pl
Laureat Nagrody Głównej Pro Publico Bono

Program Mała Szkoła ośrodkiem rozwoju wsi.

W ciągu ostatnich trzech lat zlikwidowano w Polsce ponad 3000 (ok. 15 %) małych wiejskich szkół. Oznacza to obniżenie szans edukacyjnych małych dzieci, które dojeżdżają do zbiorczych szkół. Nie mają one możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych, spędzają wiele czasu poza domem, ograniczone zostały także relacje rodzina – szkoła.

Ponieważ szkoła na wsi jest ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego – „sercem wsi”, a jej likwidacja oznacza także degradację i upadek wsi, to mieszkańcy wielu wsi protestowali, a my ich zachęcaliśmy, by sami założyli swoje szkoły. W 221 wsiach to się udało. Powstały Małe Szkoły, które są także sposobem na oszczędności w oświacie i podwyższanie jakości pracy placówki. Małe Szkoły aktywizują i integrują lokalną społeczność. Od 1 września br. powstaną nowe placówki. 

 

Program Stowarzyszenie rozwoju w każdej wsi – tworzymy Centra Integracji Społecznej. Obecnie chcemy wykorzystać doświadczenia z programu „Mała Szkoła” i przygotować sołectwa do korzystania ze środków Unii Europejskiej, zwłaszcza z Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie przeznaczony na rozwój zasobów ludzkich. Dlatego zachęcamy, aby każda wieś założyła swoje własne stowarzyszenie. Celami statutowymi stowarzyszenia jest 1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego danej wsi, 2. aktywizacja i integracja jej mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, 3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Zachęcamy też, aby w budynkach po zlikwidowanych szkołach samorządowych lub innych budynkach we wsi zakładać ośrodki przedszkolne, świetlice środowiskowe, kluby dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi, kawiarenki internetowe, ośrodki edukacji ustawicznej, ośrodki przedsiębiorczości i działalności gospodarczej – Centra Integracji Społecznej.

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi zakładane przez samych mieszkańców poszczególnych wsi/sołectw są nową generacją organizacji pozarządowych w Polsce. Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości stowarzyszenia te prowadząc Małe Szkoły już przejmują realizację zadań własnych gminy w dziedzinie oświaty. W przyszłości, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej przejmować będą inne obszary związane z rozwojem wsi np. z pomocą społeczną, walką z bezrobociem, przedsiębiorczością, zdrowiem, kulturą, działalnością gospodarczą, a nawet polityką zagraniczną.

 

Program Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły – przy każdej szkole. Doświadczenia  szkół społecznych, programu Mała Szkoła, postulaty Forum Inicjatyw Oświatowych oraz doświadczenia krajów zachodnich dowodzą, iż na jakość pracy szkoły najwyższy wpływ ma współpraca szkoły z rodzicami. Bardzo ważne jest też związanie szkoły z lokalnym środowiskiem. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą działać na rzecz edukacji i wychowania młodego pokolenia, aby tworzyli stowarzyszenia wspierające pracę szkoły, do której uczęszczają ich dzieci.  Wspólnie będziemy zabiegać o ustawowe zagwarantowanie konstytucyjnych praw rodziców i zwiększenie ich udziału w pracy szkoły. Chcemy, aby to rodzice mieli decydujący głos w sprawie wyboru dyrektora szkoły i mieli pełny dostęp  do informacji o jej finansach.

 

W dniach 21-23 organizujemy XI Forum Inicjatyw Oświatowych

„Polska Szkoła w Zjednoczonej Europie”.

 

Federacja Inicjatyw Oświatowych po otrzymaniu listu pocztą elektroniczną na adres cio@sm.pl przesyła materiały: dotyczące XI FIO, potrzebne do założenia stowarzyszenia i Małej Szkoły.

Dalsze informacje o prowadzeniu stowarzyszeń i Małych Szkół są w poradniku „Jak założyć stowarzyszenie i prowadzić Małą Szkołę”. Można go nabyć wpłacając 28 zł na konto: Federacja Inicjatyw Oświatowych,  Bank BISE III O/W-wa 13701037-3500675-27006-1100 i podanie adresu wysyłki.